Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 97/TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 27 tháng  02  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 02/3 đến ngày 07/3/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

 

Thứ hai

02/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự lễ trao quân trang cho tân binh nhập ngũ năm 2015

Nhà văn hóa

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự lễ kỷ niệm 146 năm ngày mất Cụ Tán kế Lê Quang Quan

UBND Châu Hòa

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + 2 PCT hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

Thứ ba

03/3

- 7h30: Đ/c PCT-KT làm việc với Chi ủy CB ấp Căn Cứ để vận động vốn thi công các lộ hẽm.

Văn phòng ấp Căn Cứ

- 13h30: Đ/c PCT-KT làm việc với Ban quản lý dự án và đơn vị thi công trường Mầm Non.

Phòng họp UBND

 

Thứ tư

04/3

- 7h30: Đ/c PCT-KT triển khai kế hoạch tăng tốc thu phí bảo trì đường bộ.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch họp xét thi đua tổng kết năm 2014.

Phòng họp UBND

 

 

Thứ năm

05/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT họp Thành viên Ủy ban nhân dân tháng 3.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự lễ tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ năm 2015

Nhà văn hóa xã

 

 

Thứ sáu

06/3

- 5h30: Đ/c Chủ tịch tổ chức giao quân năm 2015 về huyện.

BCH/QS huyện

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự triển khai kế hoạch hội thảo tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH sơ kết thực hiện Dự án Washoba.

Phòng họp UBND

Thứ bảy

07/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

              

Đã ký

 

Phạm Thanh Diễn

Tin khác