Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  277 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 22  tháng  5  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 25/5 đến ngày 30/5/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ hai

25/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 (1 ngày)

HT. Trường THCS

Thứ ba

26/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 (1 ngày)

HT. Trường THCS

 

Thứ tư

27/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch cùng Ban KTXH Hội đồng nhân dân huyện giám sát xã Hưng Lễ

UBND xã Hưng Lễ

- 13h30: Đ/c PCT-KT tham gia cùng Đoàn huyện kiểm tra môi trường cơ sở bún ấp Căn Cứ và Công ty Thành Lợi.

Tại cơ sở, Công ty

Thứ năm

28/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch cùng Ban KTXH Hội đồng nhân dân huyện giám sát xã Thuận Điền

UBND xã Thuận Điền

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự triển khai kế hoạch mừng thọ Người cao tuổi.

Phòng họp UBND

 

Thứ sáu

29/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng và phát triển hệ thống giao thông nông thôn huyện

UBND huyện

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng và phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2010 – 2014.

Nhà văn hóa

Thứ bảy

30/5

- 7h30: Đ/c PCT-VH trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

 (đã ký)

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác