Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  396 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 24  tháng  7   năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 27/7 đến ngày 01/8/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ hai

27/7

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH dự lễ kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sĩ.

Đền thờ liệt sĩ

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự khởi công đổ bê tông đường vào mộ Phạm Viết Chánh

Tại công trình

- 15h: Đ/c PCT-VH kiểm tra tiến độ thi công nhà tình thương ấp Nghĩa Huấn.

Tại hộ gia đình

Thứ ba

28/7

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự Hội thảo đánh giá công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã.

HT. UBND huyện

- 7h30: Đ/c PCT-VH + PCT-KT tham gia ra quân thực hiện ngày vệ sinh môi trường (ngày 28 hàng tháng).

Tuyến lộ liên xã

Mỹ Thạnh-Thuận Điền

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp Ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.

HT. Khối vận huyện

- 13h30: Đ/c PCT-KT vận động giải phóng mặt bằng lộ từ tổ 2 đến tổ 9 ấp Cái Chốt.

Tại hộ dân

 

 

Thứ tư

29/7

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH dự họp đóng góp văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (01 ngày)

HT. Huyện ủy

- 13h30: Đ/c PCT-KT kiểm tra môi trường hộ chăn nuôi ấp Nghĩa Huấn.

Tại hộ chăn nuôi

 

 

Thứ năm

30/7

- 7h30:Đ/c Chủ tịch dự sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị và sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 hoạt động Ban chỉ đạo 422.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự làm việc với ông Võ Văn Ri và ông Bùi Thế Hậu ấp 5 để xác định ranh đất.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự bàn giao hồ sơ, sổ sách công tác trẻ em, giảm nghèo và xã hội.

Phòng họp UBND

 

Thứ sáu

31/7

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự sơ kết tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT triển khai kế hoạch vận động đăng ký xử lý rác; công bố Quyết định và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát môi trường.

Phòng họp UBND

Thứ bảy

01/8

- 7h30: Đ/c PCT-KT trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

Đã ký

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác