Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:170/TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 03  tháng 4  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 06/4 đến ngày 11/4/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

 

Thứ hai

06/4

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội ý Ban Thường vụ.

Phòng họp UBND

- 8h: Đ/c PCT-VH kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội quê dừa ở ấp Chợ, Căn Cứ, Nghĩa Huấn.

Văn phòng ấp

- 13h30: Đ/c Chủ tịch triển khai kế hoạch thực hiện chương trình, mục tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2015.

Phòng họp UBND

Thứ ba

07/4

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự tổ chức Ngày hội quê dừa ở xã Châu Bình

UBND xã Châu Bình

- 13h30: Đ/c PCT-VH kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội quê dừa ở ấp 5, 6, 7.

Văn phòng ấp

 

 

Thứ tư

08/4

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế xã hội quí I năm 2015.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự Sơ kết quí I/2015 hoạt động Ban chỉ đạo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy.

Phòng họp UBND

 

Thứ năm

09/4

- 7h30: Đ/c Chủ tịch triển khai kế hoạch thực hiện mô hình dân vận khéo nội dung “Ba không, ba nên, ba cần”.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự đo đạt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn Tài ấp Chợ.

Tại hộ Lê Văn Tài

 

Thứ sáu

10/4

- 7h30: Đ/c PCT-KT giám sát tiến độ thi công cầu khu 4 ấp Nghĩa Huấn.

Tại công trình

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự tổ chức Ngày Hội quê Dừa.

UBND xã

Thứ bảy

11/4

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội nghị điển hình tiên tiến

Nhà văn hóa xã

- 7h30: Đ/c PCT-KT trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

            

Đã ký

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác