Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  469/TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày   28  tháng 8   năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 31/8 đến ngày 04/9/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

31/8

- 7h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Nghĩa trang huyện

- 9h: Đ/c Chủ tịch dự hội ý Ban Thường vụ đầu tuần

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT dự họp giao ban khối vận.

Phòng họp UBND

Thứ ba

01/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự mít tinh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9.

Trường THCS xã

- 13h30: Đ/c PCT-VH + PCT-KT Họp Chi bộ cơ quan.

Phòng họp UBND

Thứ tư

02/9

Nghỉ lễ 02/9

 

 

 

Thứ năm

03/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch họp Tổ lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT làm việc với hộ kinh doanh để thống nhất giá thu phí Chợ Mỹ Lồng, xã Mỹ Thạnh.

Phòng họp UBND

 

 

Thứ sáu

04/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH dự tập huấn bồi dưỡng kỹ năng xây dựng danh mục hồ sơ và lập hồ sơ hiện hành.

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-KT kiểm tra môi trường hộ chăn nuôi ấp 5, Nghĩa Huấn.

Tại hộ chăn nuôi

Thứ bảy

05/9

- 7h30: Đ/c PCT-VH trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

Đã ký

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác