Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  790 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 21  tháng   11  năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 24/11 đến ngày 29/11/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

24/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch hội ý Ban Thường vụ đầu tuần

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + 02 Phó Chủ tịch hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

 

Thứ ba

25/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp Chi bộ ấp 5

Nhà ông Hai Ấn

- 7h30: Đ/c PCT-KT làm việc với các ấp về công tác thu phí bảo trì đường bộ.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp Chi bộ ấp Nghĩa Huấn

Nhà ông 10 Ngọc

- 13h30: Đ/c PCT-VH + PCT-KT họp Chi bộ Cơ quan.

Phòng họp UBND

 

 

 

 

 

Thứ tư

26/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự thông qua văn kiện Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 ấp 5, 6.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-KT hỗ trợ làm việc thu hồi nợ thuế năm 2014

Đội thuế liên xã số 1

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự thông qua văn kiện Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 ấp Chợ, 7.

Phòng họp UBND

- 14h: Đ/c PCT-VH dự họp triển khai xây dựng nhà ở cho gia đình có công cách mạng theo Quyết định 22 của Thủ tướng chính phủ.

UBND huyện

 

Thứ Năm

27/11

 

 

- 7h30: Đ/C Chủ tịch dự thông qua văn kiện Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 ấp Nghĩa Huấn, Căn Cứ.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự tập huấn kỹ năng chăm sóc người tâm thần.

Trung tâm Điều dưỡng

Người có công

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự thông qua văn kiện Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 Trường Mầm Non, Trường Tiểu học.

Phòng họp UBND

        

  Thứ sáu

28/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch tham dự cuộc thi Chủ tịch với công tác cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2014 (01 ngày).

Hội trường Thành ủy TP.Bến Tre

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự thông qua văn kiện Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 của Chi bộ Cơ quan.

Phòng họp UBND

Thứ bảy

29/11

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch văn hóa trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet..15b.

 

                      (đã ký)

Phạm Thanh Diễn

Tin khác