Site banner

Lich làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  516/TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 23 tháng 5  năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 19/5 đến ngày 24/5/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Thứ hai: 19/5

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

- Họp Cấp ủy tháng 5/2014

- Dự họp giao ban khối vận

- Dự triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

 

- Lãnh đạo UBND

- Đ/c Chí

- Đ/c Diễn

Thứ ba: 20/5

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

- Giám sát thi công nhà tình nghĩa ở ấp 7

- Làm việc với 02 hộ dân để thống nhất phương án giải phóng mặt bằng đường vào cầu Mỹ Thạnh – Lương Phú.

 

- Đ/c Quyên

- Đ/c Chí

Thứ tư:  21/5

- Buổi sáng

 

 

- Buổi chiều

 

- Làm việc với 02 hộ chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường ở ấp 6.

- Làm việc với Tổ giúp việc Ban chỉ đạo XDĐSVH

- Tổ chức bốc thăm thi đấu giải bóng đá Cúp Nguyễn Ngọc Thăng lần 3/2014.

 

- Đ/c Chí

 

- Đ/c Diễn

- Đ/c Quyên

Thứ năm: 22/5

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

- Giải quyết đơn kiến nghị của Công ty Thành Lợi đối với ông Nguyễn Văn Hiệp ấp Chợ

- Họp Ban thẩm định cho vay, xử lý nợ từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách huyện.

 

- Đ/c Chí

 

- Đ/c Quyên

Thứ sáu: 23/5

- Buổi sáng

 

 

 

- Buổi chiều

 

- Dự lễ tổng kết năm học 2013-2014 Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Thăng

- Dự lễ tổng kết năm học 2013-2014 Trường Mầm Non

- Tổ chức thăm tân binh ở Cửu Chi (1 ngày)

 

- Đ/c Chí

 

- Đ/c Quyên

 

- Đ/c Diễn

Thứ Bảy: 24/5

- Buổi sáng

 

- Dự tổng kết năm học 2013-2014 Trường THCS

- Trực giải quyết hành chính

 

- Đ/c Diễn

- Đ/c Chí

                                                                                              

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

(đã ký)

 

 

Phạm Thanh Diễn

Tin khác