Site banner

Thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp lần thứ 5, Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; ngày 16 tháng 5 năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân xã đã tổ chức phiên họp liên tịch. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Ban Kinh tế-Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã để thống nhất dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp lần thứ 5, Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 cụ thể như sau:

          I. KỲ HỌP: NGHE, NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

          1. Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2017.

          2. Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 5, Hội đồng nhân dân xã.

          3. Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2016.

          4. Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách xã năm 2017.

          5. Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã về việc điều chỉnh, bổ  sung kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2017.

          6. Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã về bổ sung chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2017.

          7. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng nhân dân xã.

          8. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

          9. Báo cáo hoạt động củaThường trực Hội đồng nhân dân xã 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017.

          10. Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 5, Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

          11. Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

          12. Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban pháp chế, Hội đồng nhân dân xã.

          13. Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về bầu chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã.

          14. Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân về chương trình giám sát năm 2018.

          II. KỲ HỌP THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT

          1. Nghị quyết về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2017.

          2. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2016.

          3. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách xã năm 2017.

          4. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017.

          5. Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

          6. Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã.

          7. Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã.

          8. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018.

          III. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ KỲ HỌP

          1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các công chức có liên quan chuẩn bị:

          - Các báo cáo, tờ trình: (từ mục số 1 đến mục số 6 của phần I).

          - Các dự thảo nghị quyết: (từ mục số 1 đến mục số 4 của phần II).

          2. Thường trực Hội đồng nhân dân chuẩn bị:

          - Các tờ trình, báo cáo: (từ mục số 9 đến mục số 14 của phần I).

          - Dự thảo các nghị quyết: (từ mục số 5 đến mục số 8 của phần II).

          - Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã chuẩn bị báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 5, Hội đồng nhân dân xã (mục số 10 của phần I).

          3. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã của bị thông báo tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân (mục số 8 của phần I).

          4. Trưởng Ban Kinh tế-xã hội chủ trì phối hợp với Trưởng ban Pháp chế: thẩm tra các báo cáo, tờ trình (mục số 1, 3, 4, 5, 6 của phần I). Thẩm tra dự thảo nghị quyết (từ mục số 1 đến mục số 4 của phần II).

          5. Về tiếp xúc cử tri: kỳ họp lần thứ 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc không tổ chức tiếp xúc cử tri tập trung. Tổ trưởng các tổ đại biểu phân công đại biểu tiếp xúc cử tri tại tổ nhân dân tự quản theo khu vực  mà mình đã ứng cử. Sau kỳ họp  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri tập trung theo quy định.

          - Thời gian tiếp xúc cử tri của đại biểu chậm nhất đến ngày 20 tháng 6 năm 2017, gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân xã để tổng hợp.

          - Thời gian họp tổ đại biểu để thảo luận các văn bản kỳ họp chậm nhất ngày 15 tháng 6 năm 2017.

          - Thời gian gửi phiếu chất vấn về thường trực Hội đồng nhân dân xã chậm nhất ngày 20 tháng 6 năm 2017.

          IV. THỜI GIAN HOÀN THÀNH CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

          - Các văn bản trình kỳ họp đảm bảo thực hiện theo trình tự, thủ tục Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng nhân dân xã, hồ sơ dự thảo nghị quyết gửi đến các ban Hội đồng nhân dân xã để thẩm tra theo luật định. Tuy nhiên để đảm bảo chất lượng về mặt nội dung, Thường trực Hội đồng nhân dân xã đề nghị Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã hoàn thành các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được phân công gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Ban Kinh tế-xã hội, Ban Pháp chế để thẩm tra theo quy định. Thời gian chậm nhất ngày 09 tháng 6 năm 2017 (văn bản nào hoàn thành trước gửi về trước).

          - Thời gian thẩm tra của 02 ban gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân xã chậm nhất ngày 15 tháng 6 năm 2017.

          - Thời gian hoàn thiện các hồ sơ gửi đại biểu nghiên cứu trước ngày khai mạc kỳ họp chậm nhất là 07 ngày.

          V. THỜI GIAN TIẾN HÀNH KỲ HỌP LẦN THỨ 5 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

          Kỳ họp lần thứ 5, Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 6 năm 2017./.

Tin khác