Site banner

Kỳ họp lần thứ 7, Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2018, tại Hội trường Nhà văn hóa xã, Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức kỳ họp lần thứ 7 khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Phan Thị Phước Hiền – Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đơn vị Mỹ Thạnh – Phong Nẫm, ông Phạm Thanh Diễn – Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ban ngành đoàn thể xã, ấp cùng sự có mặt 24/27 đại biểu Hội đồng nhân dân xã tham dự.

Kỳ họp lần thứ 7 khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu được nghe Ủy ban nhân dân xã trình bày báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, báo cáo công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Tờ trình phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2017, tờ trình điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách xã năm 2018, tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; Báo cáo của các ban Hội đồng nhân dân xã; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; Báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân xã 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Kỳ họp lần này có 4 ý kiến xoay quanh các vấn đề về lĩnh vực môi trường, giáo dục, hộ nghèo và thanh niên chống lệnh nghĩa vụ quân sự. Các ý kiến được các ngành có liên quan giải trình thỏa đáng và đồng tình cao. Tại kỳ họp lần này đã thông qua 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán thu chi ngân sách năm 2018; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018./.

Tin khác