Site banner

Lich làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  213 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  14   tháng  3  năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 17/3 đến ngày 21/3/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Thứ hai: 17/3

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

- Dự hội ý Ban Thường vụ

- Hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân

- Dự triển khai Chương trình công tác khối vận năm 2014

 

- Đ/c Diễn

- Lãnh đạo UBND

- Đ/c Diễn

Thứ ba: 18/3

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

 

 

- Dự họp Cấp ủy tháng 3/2014

- Rà soát, lập danh sách các cơ sở, hộ chăn nuôi để triển khai thu phí bảo vệ môi trường

- Họp Tổ kiểm tra trong lĩnh vực xây dựng

 

 

 

- Lãnh đạo UBND

- Đ/c Chí

 

- Đ/c Diễn

Thứ tư:  19/3

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

- Dự tập huấn cập nhật thông tin cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân (01 ngày)

- Tổ chức họp mặt hộ nghèo năm 2014

 

- Đ/c Diễn

- Đ/c Quyên

Thứ năm: 20/3

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

 

- Tổ chức hội nghị Cán bộ, công chức năm 2014

- Triển khai kế hoạch vận động vốn thi công bê tông lộ liên ấp 5, 6 giai đoạn 2.

 

- Lãnh đạo UBND

- Đ/c Chí

Thứ sáu: 21/3

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

- Huyện giám sát, kiểm tra công tác cho vay nguồn vốn Ngân hàng chính sách.

- Họp tuần Tổ một cửa

 

- Đ/c Quyên

 

- Đ/c Chí

                                                                           

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

(đã ký)

 

 

 

Phạm Thanh Diễn

Tin khác