Site banner

Lich làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:  394 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  30    tháng 5   năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 02/6 đến ngày 07/6/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Thứ hai: 02/6

- Buổi sáng

 

 

- Buổi chiều

 

- Dự hội ý Ban Thường vụ

- Làm việc với BCH/QS về công tác huấn luyện Dân quân tham gia bắn đạn thật tại Châu Bình

- Họp Ban Tổ chức Lễ Giỗ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng

 

- Đ/c Diễn

- Lãnh đạo UBND

 

- Đ/c Quyên

Thứ ba: 03/6

- Buổi sáng

 

- Khảo sát tình hình sâu đục trái trên cây bưởi da xanh  (01 ngày).

 

- Đ/c Chí

Thứ tư:  04/6

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

- Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

- Họp Thành viên Ủy ban nhân dân tháng 6/2014

 

- Lãnh đạo UBND

 

- Lãnh đạo UBND

Thứ năm: 05/6

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

- Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 ba Ban chỉ đạo (PCTP, PCMT, PT. TDBVANTQ)

- Họp sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 07 của Đảng ủy về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

 

- Đ/c Diễn

 

- Đ/c Diễn

Thứ sáu: 06/6

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

- Phối hợp Hội Người Cao tuổi xã tổ chức mừng thọ người cao tuổi năm 2014.

- Làm việc với nhà tài trợ lộ khu IV ấp Nghĩa huấn.

 

- Lãnh đạo UBND

 

- Đ/c Chí

Thứ Bảy: 07/6

- Buổi sáng

 

- Trực giải quyết hành chính

 

- Đ/c Quyên

                                              

                                              

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

(đã ký)

 

 

Phạm Thanh Diễn

Tin khác