Site banner

Thông báo ngày bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ VII (2015-2018)

          Căn cứ Công văn số 5382/UBND-TH, ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre về việc chuẩn bị cho bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ VII  (2015 – 2018);

          Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 4103/KHLT-UBND-BTT.UBMTTQ ngày 02 tháng 11 năm 2015 giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Giồng Trôm về tổ chức bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ VII (2015 – 2018);

          Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc công bố ngày bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ VII (2015-2018);

          Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh thông báo chính thức ngày bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ VII (2015-2018) là ngày 27 tháng 12 năm 2015 để nhân dân được biết và tham gia đi bầu đúng thời gian và đạt kết quả./.

Tin khác