Site banner

Lich làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  97 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 23  tháng 01  năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 27/01 đến ngày 31/01/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Thứ hai: 27/01

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

- Viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện

- Viếng Đền thờ liệt sĩ xã

- Tổng vệ sinh cơ quan

 

- Lãnh đạo UBND

- Lãnh đạo UBND

- Lãnh đạo UBND

Thứ ba: 28/01

 

- Nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014

 

Thứ tư: 29/01

 

- Nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014

 

 

Thứ năm: 30/01

 

- Nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014

 

 

Thứ sáu: 31/01

- Nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014

 

                                                                           

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

(đã ký)

 

 

Phạm Thanh Diễn

Tin khác