Site banner

Lich làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  145 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày   21  tháng  02  năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 24/02 đến ngày 28/02/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Thứ hai: 24/02

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

- Dự học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 8 Ban chấp hành TW Đảng (khóa XI)

- Dự học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 8 Ban chấp hành TW Đảng (khóa XI)

 

- Lãnh đạo UBND

 

- Lãnh đạo UBND

Thứ ba: 25/02

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

 

- Dự tổng kết 9 năm thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh ở huyện

- Dự họp Chi bộ ấp 7

- Họp Chi bộ cơ quan

- Dự họp Sở Xây dựng

 

 

- Đ/c Quyên

- Đ/c Diễn

- Đ/c Chí + Quyên

- Đ/c Diễn

Thứ tư: 26/02

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

- Dự hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh

- Dự tổng kết Bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2013

- Nghiệm thu công trình bơm cát lộ liên ấp 5, 6 giai đoạn 2

 

- Đ/c Diễn

- Đ/c Quyên

- Đ/c Chí

Thứ năm: 27/02

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

- Triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

- Vận động nạo vét kinh Bà sáu ấp Nghĩa huấn

 

- Đ/c Chí

 

- Đ/c Chí

Thứ sáu: 28/02

- Buổi sáng

 

 

- Vận động nạo vét kinh Bà sáu ấp Nghĩa huấn (01 ngày)

 

 

- Đ/c Chí

 

                                                                           

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

(đã ký)

 

 

 

Phạm Thanh Diễn

Tin khác