Site banner

Lich làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  201 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 07  tháng  3  năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 10/3 đến ngày 14/3/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Thứ hai: 10/3

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

- Dự hội ý Ban Thường vụ

- Hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân

- Khảo sát hộ nghèo ấp 5

 

- Đ/c Diễn

- Lãnh đạo UBND

- Đ/c Quyên

Thứ ba: 11/3

- Buổi sáng

 

 

 

- Buổi chiều

 

 

 

- Khảo sát hộ nghèo ấp Chợ

- Dự hội nghị tổng kết công tác PCTP, PCMT, MBN, phong trào TDBVANTQ ở huyện

- Dự triển khai kế hoạch thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

- Mời làm việc giải phóng mặt bằng thi công nhà lồng thủy sản Chợ Mỹ Thạnh

- Triển khai Nghị quyết TW 8 ấp 5

 

 

- Đ/c Quyên

- Đ/c Diễn

 

- Đ/c Chí

- Đ/c Chí

- Đ/c Diễn

Thứ tư:  12/3

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

- Khảo sát hộ nghèo ấp Nghĩa huấn.

- Khảo sát hoạt động 02 làng nghề

- Giám sát công trình thi công lộ Mỹ Thạnh – Phong Nẫm (đoạn Mỹ Thạnh).

 

- Đ/c Quyên

- Đ/c Chí

- Đ/c Chí

Thứ năm: 13/3

- Buổi sáng

 

 

- Buổi chiều

 

- Triển khai kế hoạch tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và họp Hội đồng NV/QS thông qua danh sách DQTV năm 2014

- Triển khai kế hoạch vận động vốn bê tông lộ liên ấp 5, 6 giai đoạn 2.

- Triển khai Nghị quyết TW 8 ấp Nghĩa huấn

- Họp HĐTV giải quyết khiếu nại đất thổ cư

 

 

- Đ/c Diễn

- Đ/c Chí

 

- Đ/c Diễn

- Đ/c Chí

Thứ sáu: 14/3

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

 

- Dự họp tiểu vùng ở xã Phong Mỹ

- Họp Tổ một cửa

- Triển khai Nghị quyết TW 8 ấp Chợ

 

 

- Đ/c Diễn

- Đ/c Chí

- Đ/c Diễn

                                                                           

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

(đã ký)

 

 

 

Phạm Thanh Diễn

Tin khác