Site banner

Lich làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  245 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  28   tháng 3  năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 31/3 đến ngày 04/4/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Thứ hai: 31/3

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

 

 

 

- Dự hội ý Ban Thường vụ

- Hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân

- Làm việc với lực lượng DQTV chuẩn bị tham gia huấn luyện năm thứ I

- Dự họp giao ban khối vận

- Giải quyết tranh chấp về người làm hồ sơ Mẹ Việt Nam anh hùng ở ấp 7

 

 

 

- Đ/c Diễn

- Lãnh đạo UBND

- Đ/c Diễn

 

- Đ/c Chí

- Đ/c Quyên

Thứ ba: 01/4

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

 

 

- Dự hội nghị tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2013-2015.

 

- Vận động giải phóng mặt bằng nạo vét kinh Bà Sáu ấp Nghĩa huấn.

- Triển khai kế hoạch Giỗ Tổ Hùng Vương

 

 

 

- Đ/c Chí

 

- Đ/c Chí

 

- Đ/c Quyên

Thứ tư:  02/4

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

- Họp Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo

- Triển khai kế hoạch thi công lộ khu IV ấp Nghĩa huấn

 

 

- Đ/c Diễn

- Đ/c Chí

 

Thứ năm: 03/4

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

- Dự sơ kết quí I/2014 Ngành Y tế

- Hòa giải tranh chấp thừa kế ấp Nghĩa huấn

 

- Đ/c Diễn

- Đ/c Diễn

Thứ sáu: 04/4

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

- Họp Thành viên Ủy ban nhân dân tháng 4/2014

- Họp tuần Tổ một cửa

 

- Lãnh đạo UBND

- Đ/c Chí

                                                                           

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

(đã ký)

 

 

 

Phạm Thanh Diễn

Tin khác