Site banner

Lich làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 308 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  18   tháng 4   năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 21/4 đến ngày 25/4/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Thứ hai: 28/4

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

- Dự hội ý Ban Thường vụ

- Thực hiện ngày vệ sinh môi trường

- Dự sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

- Đ/c Diễn

- Lãnh đạo UBND

- Lãnh đạo UBND

Thứ ba: 29/4

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

- Sơ kết 02 năm thực hiện quy định ngày vệ sinh môi trường

 

- Lãnh đạo UBND

 

Thứ tư:  30/4

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

Nghỉ lễ

 

Thứ năm: 01/5

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

Nghỉ lễ

 

Thứ sáu: 02/5

- Buổi sáng

- Buổi chiều

Nghĩ lễ

 

                                                                                              

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

(đã ký)

 

 

Phạm Thanh Diễn

Tin khác