Site banner

Lich làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN
    XÃ MỸ THẠNH
--------------------
 Số:  431 /TB-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Mỹ Thạnh, ngày  13    tháng   6   năm 2014
 
THÔNG BÁO
Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân
( Từ ngày 16/6 đến ngày 21/6/2014)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Thành phần dự
Thứ hai: 16/6
- Buổi sáng
- Buổi chiều
 
- Dự họp tiểu vùng Đảng ủy xã Lương Hòa
- Hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân
 
- Đ/c Diễn
-Lãnh đạo UBND
Thứ ba: 17/6
- Buổi sáng
- Buổi chiều
 
 
- Khảo sát tình hình sâu đục trái bưởi da xanh
- Triển khai kế hoạch tổ chức ngày gia đình Việt Nam (28/6)
- Họp giải quyết đơn thưa ô nhiễm môi trường ở ấp Nghĩa huấn
 
 
- Đ/c Chí
- Đ/c Quyên
- Đ/c Chí
Thứ tư:  18/6
- Buổi sáng
 
 
- Buổi chiều
 
- Dự họp Cấp ủy tháng 6/2014
- Huyện kiểm tra xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm
- Làm việc với 3 hộ mua bán ở hẽm vào chợ
- Họp TV-UBND thông qua báo cáo 6 tháng và điều chỉnh dự toán ngân sách.
-Lãnh đạo UBND
- Đ/c Quyên
- Đ/c Chí
-Lãnh đạo UBND
Thứ năm: 19/6
- Buổi sáng
 
 
- Buổi chiều
 
- Kiểm tra môi trường hộ chăn nuôi ấp 5
- Hòa giải tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất ở ấp 5
- Tham dự cùng Ban Thường vụ làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể
 
- Đ/c Chí
- Đ/c Diễn
 
- Đ/c Diễn
Thứ sáu: 20/6
- Buổi sáng
 
 
- Buổi chiều
 
- Tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013
- Dự tập huấn kiểm soát các chất cấm sử dụng trong chăn nuôi
- Làm việc với ông Nguyễn Hoàng Long ấp Chợ về việc xác lập pháp lý đất công
 
- Đ/c Diễn
- Đ/c Chí
- Đ/c Chí
Thứ Bảy: 21/6
- Buổi sáng
 
- Trực giải quyết hành chính
 
- Đ/c Chí

 

Nơi nhận:
- TT. ĐU-HĐND xã;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;
- Các ngành, Đoàn thể;
- Lưu: VT, Viet. 15b.
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Phạm Thanh Diễn

                                                                                             

Tin khác