Site banner

Lich làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  294 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 14    tháng  4  năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 14/4 đến ngày 18/4/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Thứ hai: 14/4

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

 

- Dự hội ý Ban Thường vụ

- Hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân

- Dự họp giao ban khối vận

- Dự hội nghị triển khai kế hoạch DS-KHH-GĐ năm 2014 ở huyện

 

 

- Đ/c Diễn

- Lãnh đạo UBND

- Đ/c Chí

- Đ/c Diễn

Thứ ba: 15/4

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

- Dự họp tiểu vùng xã Châu Hòa

- Khảo sát hộ nghèo ấp Chợ

- Họp Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 495

- Khảo sát hộ nghèo ấp Căn cứ

 

- Đ/c Diễn

- Đ/c Quyên

- Đ/c Diễn

- Đ/c Quyên

Thứ tư:  16/4

- Buổi sáng

 

 

- Buổi chiều

 

- Làm việc với Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa-nông thôn mới

- Khảo sát hộ nghèo ấp Nghĩa huấn

- Khảo sát hộ nghèo ấp 5

 

- Đ/c Diễn

 

- Đ/c Quyên

- Đ/c Quyên

Thứ năm: 17/4

 

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

 

- Tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Trương Thị Rĩ ấp Chợ

 

- Khảo sát hộ nghèo ấp 6

 

 

- Đ/c Quyên

 

- Đ/c Quyên

Thứ sáu: 18/4

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

- Kiểm tra môi trường ấp 6

- Khảo sát hộ nghèo ấp 7

- Kiểm tra môi trường ấp Nghĩa huấn

 

- Đ/c Chí

- Đ/c Quyên

- Đ/c Chí

                                                                           

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

(đã ký)

 

 

 

Phạm Thanh Diễn

Tin khác