Site banner

Lich làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  62 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 10    tháng  01  năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 13/01 đến ngày 17/01/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Thứ hai: 13/01

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

 

- Hội ý Ban Thường vụ

- Hội ý đầu tuần Uỷ ban nhân dân

- Họp triển khai kế hoạch họp mặt mừng Đảng – mừng Xuân Giáp Ngọ 2014

 

- Đ/c Diễn

- Lãnh đạo UBND

- Lãnh đạo UBND

Thứ ba: 14/01

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

 

- Dự hội nghị tổng kết năm 2013 Quân sự huyện

- Khảo sát lập dự toán các công trình giao thông nông thôn năm 2014.

 

- Đ/c Diễn

- Đ/c Chí

Thứ tư: 15/01

- Buổi sáng

 

 

- Buổi chiều

 

- Dự hội nghị tổng kết năm 2013 Ban chỉ đạo ATGT, PCCC huyện

- Tổ chức toạ đàm nâng cao chất lượng giáo dục trường Trung học cơ sở.

- Hoà giải tranh chấp quyền sử dụng đất ấp Căn cứ.

 

 

- Đ/c Diễn

 

- Đ/c Quyên

- Đ/c Chí

Thứ năm: 16/01

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

- Dự hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết lần thứ 8, Ban chấp hành TW Đảng (khoá XI)

- Dự hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết lần thứ 8, Ban chấp hành TW Đảng (khoá XI)

 

- Đ/c Diễn + Quyên

 

- Đ/c Diễn + Quyên

Thứ sáu: 17/01

- Buổi sáng

 

 

- Buổi chiều

 

- Dự hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết lần thứ 8, Ban chấp hành TW Đảng (khoá XI)

- Tổng kết hoat động Công an năm 2013

- Tổng kết hoạt động quân sự - quốc phòng năm 2013

 

- Đ/c Quyên

 

- Đ/c Diễn

- Đ/c Diễn

                                                                           

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

(đã ký)

 

 

Phạm Thanh Diễn

 

 

Tin khác