Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:   88 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  17   tháng 01   năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 20/01 đến ngày 24/01/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Thứ hai: 20/01

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

- Hội ý Ban Thường vụ

- Hội ý đầu tuần Uỷ ban nhân dân

- Kiểm tra tiến độ thi công nhà tình nghĩa, tình thương

 

- Đ/c Diễn

- Lãnh đạo UBND

- Đ/c Quyên

Thứ ba: 21/01

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

 

- Dự họp mặt “mừng Đảng mừng xuân” ở huyện

- Giám sát công trình bơm cát nâng cấp nới rộng mặt lộ liên ấp 5,6 giai đoạn 2.

 

- Đ/c Diễn

- Đ/c Chí

Thứ tư: 22/01

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

 

- Dự lễ trao lệnh gọi nhập ngũ năm 2014.

- Dự tổng kết công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2013.

 

- Đ/c Diễn

- Đ/c Diễn

Thứ năm: 23/01

- Buổi sáng

 

 

- Buổi chiều

 

 

- Tham dự cùng Ban Thường vụ kiểm tra hoạt động các Đoàn thể năm 2013

 

- Tham dự cùng Ban Thường vụ kiểm tra hoạt động các Đoàn thể năm 2013

 

- Đ/c Diễn

 

 

- Đ/c Diễn

Thứ sáu: 24/01

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

- Thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách

- Thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách

 

- Lãnh đạo UBND

- Lãnh đạo UBND

                                                                           

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

(đã ký)

 

 

Phạm Thanh Diễn

Tin khác