Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  21 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 06  tháng 01  năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 06/01 đến ngày 10/01/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Thứ hai: 06/01

 

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

 

 

 

- Vận động giải phóng mặt bằng lộ Mỹ Thạnh – Lương phú

- Tham gia cùng BCH/QS huyện thâm nhập gia đình thanh niên trúng tuyển 2014 (01 ngày)

- Dự triển khai kế hoạch bảo vệ đoàn đua xe đạp Cúp Truyền hình tỉnh Bến Tre lần thứ XVI.

 

 

 

 

- Đ/c Chi

- Đ/c Diễn

 

- Đ/c Quyên

Thứ ba: 07/01

 

 

- Buổi sáng

 

 

 

- Buổi chiều

 

 

 

 

- Triển khai kế hoạch toạ đàm nâng cao chất lượng giáo dục trường THCS

- Khảo sát lập dự toán các công trình giao thông nông thôn năm 2014

- Làm việc Chi uỷ ấp 7 về công tác thu phí bảo trì đường bộ

- Họp Hội đồng NV/QS xã để thống nhất danh sách phát lệnh gọi nhập ngũ năm 2014

 

 

 

- Đ/c Quyên

 

- Đ/c Diễn

 

- Đ/c Diễn

Thứ tư: 08/01

- Buổi sáng

 

 

- Buổi chiều

 

- Làm việc với Phòng Tài Nguyên-Môi trường thống nhất thu hồi đất giao của ông Lưu Hoàng Sơn và bà Ngô Thị Vân ấp Nghĩa huấn

 

- Triển khai kế hoạch vận động thu gôm, xử lý rác thải;

 

- Đ/c Diễn

 

 

- Đ/c Chí

Thứ năm: 09/01

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

 

- Dự họp Cấp uỷ tháng 01 năm 2014.

- Kế hoạch duy tu, bảo dưỡng hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã

 

- Lãnh đạo UBND

- Đ/c Chí

Thứ sáu: 10/01

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

- Dự hội nghị tổng kết ngành Công an năm 2013

- Tổng kết công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm năm 2013

 

- Đ/c Diễn

- Đ/c Quyên

                                                                           

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

(đã ký)

 

 

Phạm Thanh Diễn

Tin khác