Site banner

Văn bản của Đảng ủy

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
101 24/NQ-ĐU 08/02/2017 Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 3.2017 Tập tin nq.docx
102 23/NQ-ĐU 04/01/2017 Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 2.2017 Tập tin nq.docx
103 98/CV-ĐU 30/11/2016 Công văn tăng cường chấn chỉnh văn hóa giao tiếp nơi công sở Tập tin cv.docx
104 63/CV-ĐU 14/07/2016 Công văn tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách Tập tin cv.docx
105 91/CV-ĐU 17/10/2016 Công văn tạo nguồn phát triển đảng trong hội cựu chiến binh, cựu quân nhân, lực lượng DQTV Tập tin cv.docx
106 101/CV-ĐU 06/12/2016 Công văn tăng cường công tác nhận lãnh, quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng Tập tin cv.docx
107 102/CV-ĐU 06/12/2016 Công văn tăng cường vận động quỹ hội nông dân Tập tin cv.docx
108 99/CV-ĐU 06/12/2016 Công văn tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên PDF icon cv.pdf
109 67/CV-ĐU 27/07/2016 Công văn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương Tập tin cv.docx
110 81/-CV/ĐU 16/03/2017 Công văn thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII Tập tin cv.docx
111 79/-CV/ĐU 07/09/2016 Công văn tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tập tin cv.docx
112 100/-CV/ĐU 06/12/2016 Công văn cải cách hành chính Đảng, đoàn thể đến năm 2017 Tập tin cv.docx
113 85/BC-ĐU 06/03/2017 Báo cáo sơ kết quí I và phương hướng nhiệm vụ quí II.2017 Tập tin bc.docx
114 84/BC-ĐU 03/03/2017 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X Tập tin bc.docx
115 83/BC-ĐU 02/03/2017 Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Tập tin bc.docx
116 48/KH-ĐU 07/03/2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tập tin kh.docx
117 47/KH-ĐU 07/03/2017 Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2017 Tập tin kh.docx
118 45/KH-ĐU 02/03/2017 Kế hoạch tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW từ nay đến năm 2020 Tập tin kh_2.docx
119 37/KH-ĐU 16/09/2016 Kế hoạch công tác nội chính giai đoạn 2016-2020 Tập tin kh.docx
120 2/-QĐ/ĐU 17/02/2017 Quy định quy trình kiểm tra, giám sát và nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ kiểm tra, giám sát Tập tin qd.docx