Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
21 85/TTr-UBND 16/01/2014 TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ ÔNG LÊ VĂN SẢNG Microsoft Office document icon sang.doc
22 67/TTr-UBND 10/01/2014 TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ ÔNG TRẦN CÔNG KIẾT Microsoft Office document icon kiet.doc
23 29/TTr-UBND 07/01/2014 TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ ÔNG NGUYỄN THANH HÙNG Microsoft Office document icon hung_7.doc
24 347/TTr-UBND 12/05/2014 TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ ÔNG NGUYỄN VĂN HÙNG Microsoft Office document icon hung.doc
25 166/TTr-UBND 03/03/2014 TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ ÔNG CAO MINH HOÀNG Microsoft Office document icon hoang.doc
26 405/TTr-UBND 04/06/2014 TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ ÔNG NGUYỄN VĂN HIỆP Microsoft Office document icon hiep.doc
27 414/TTr-UBND 17/06/2014 TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ ÔNG TRẦN VĂN BẢY Microsoft Office document icon bay.doc
28 115/TTr-UBND 12/02/2014 TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ BÀ LÊ THỊ TÁM Microsoft Office document icon tam.doc
29 404/TTr-UBND 04/06/2014 TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ BÀ NGÔ THỊ NGỌC Microsoft Office document icon ngoc.doc
30 60/TTr-UBND 09/01/2014 TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ BÀ PHẠM THI THU LIỄU Microsoft Office document icon lieu.doc
31 382/TTr-UBND 26/05/2014 TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Microsoft Office document icon anh.doc
32 466/TTr-UBND 23/06/2014 TỜ TRÌNH CẤP GIẤY CNQSĐ Microsoft Office document icon to_trinh_cap_gcnqsd_ong_thanh.doc
33 475/TTr-UBND 26/06/2014 TỜ TRÌNH CẤP GIẤY CNQSĐ Microsoft Office document icon to_trinh_cap_gcnqsd_ong_the.doc
34 418/TTr-UBND 19/06/2014 TỜ TRÌNH NÂNG LƯƠNG MINH, PHƯƠNG Microsoft Office document icon to_trinh_nang_luong.doc
35 312/TTr-UBND 21/04/2014 TỜ TRÌNH THUÊ NHÀ TRƯNG BÀI Microsoft Office document icon to_trinh_thue_nha_trung_bai.doc
36 419/TTr-UBND 09/06/2014 TỜ TRÌNH XẾP LƯƠNG HIẾU ÂN Microsoft Office document icon to_trinh_xep_luong.doc
37 352/TTr-UBND 14/05/2014 TỜ TRÌNH KHEN THƯỞNG KHÁNG CHIẾN Microsoft Office document icon to_trinh_khen_thuong_khang_chien.doc
38 337/TTr-UBND 06/05/2014 TỜ TRINH KHEN THƯỞNG NHÀ TN Microsoft Office document icon to_trinh_khen_thuong_nha_tn.doc
39 904/TTr-UBND 25/12/2013 TỜ TRINH KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT NĂM 2013 Microsoft Office document icon to_trinh_khen_thuong_nam_2013.doc